درباره پـــروژه 1

About Project

When you can buy securely

interior pages and mockup display

استفاده از خطوط مورب و اَشکال مینیمال از بارزترین ویژگی‌هایی است که ما در دیزاین این وبسایت به کار گرفتیم، این وبسایت که متعلق به یک کمپانی وارد کننده‌ی پالم است یه کد رنگی‌هایی آمیخته که منعکس‌کننده رنگ میوه پالم است.

using design elements like diagonal lines and dashed lines in all pages and the curved buttons which used in whole instructure of website.

تایپوگرافـــی و رنگ 2

Typographt and Colors

Color information and fonts which used

interior pages and mockup display

Color Information

#b759c0 color information

#48151c hex color red value is 72, green value is 21 and the blue value of its RGB is 28. Cylindrical-coordinate representations (also known as HSL) of color #48151c hue: 0.98 , saturation: 0.55 and the lightness value of 48151c is 0.18. The process color (four color CMYK) of #48151c color hex is 0.00, 0.71, 0.61, 0.72. Web safe color of #48151c is #330033. Color #48151c contains mainly RED color.

100%
75%
50%
25%

Color Information

#999999 color information

In a RGB color space, hex #0b759c is composed of 4.3% red, 45.9% green and 61.2% blue. Whereas in a CMYK color space, it is composed of 92.9% cyan, 25% magenta, 0% yellow and 38.8% black. It has a hue angle of 196.1 degrees, a saturation of 86.8% and a lightness of 32.7%. #0b759c color hex could be obtained by blending #16eaff with #000039. Closest websafe color is: #006699.

100%
75%
50%
25%

Fonts

iran sans (Persian) , open sans(English)

شنبه ها قبل از شروع کار یک مقاله رایگان از لابراتوار رسانه برای بهبود کسب و کار خود دریافت کنید